تهیه وسائل و تجهیزات اضافه جهت غرف پیش ساخته


مشارکت کنندگان محترم دارای غرفه پیش ساخته جهت انجام امور پیش ساخته غرفه خود و جهت تهیه تجهیزات اضافه (از قبیل پانل آبدارخانه، میز و صندلی و ...)  می توانند با پیمانکار غرف پیش ساخته  بشرح زیر تماس حاصل نمایند.

شرکت آذرخش ترمه

آقای رجب محمد علیزاده 09120226381