تهیه وسائل و تجهیزات اضافه جهت غرف پیش ساخته

مشارکت کنندگان محترم بخش داخلی دارای غرفه پیش ساخته جهت انجام امور پیش ساخته غرفه خود و جهت تهیه تجهیزات اضافه (از قبیل پانل آبدارخانه، میز و صندلی و ...)  می توانند با پیمانکاران غرف پیش ساخته مربوط به سالن محل استقرار خود بشرح زیر تماس حاصل نمایند.


شرکت پیمانکار غرفه سازی

نام فرد مسئول

تلفن همراه

سالنهای تحت پوشش

 

غرفه سازان آذرخش آرمه

 

آقای روزبهانی

آقای  فتحــی

 

 

 

09126855660

 

سالنهای  A31 31B  میلاد دو طبقه،

 38 ، 40-40A

تعاونی چند منظوره سازمان توسعه تجارت

آقای محمد علیزاده

09190893699

سالنهای: 43 ، 1-44، 2-44 خلیج فارس  دو طبقه ، 5، 6 ، 7 ، 27 ، 9- 8، 11- 10،  سری 25

شرکت نمایشگاهی تهران

آقای آگاه

09123437959

سالنهای :35، 38A ، 38B