تهیه وسائل و تجهیزات اضافه جهت غرف پیش ساخته

مشارکت کنندگان محترم بخش داخلی دارای غرفه پیش ساخته جهت انجام امور پیش ساخته غرفه خود و جهت تهیه تجهیزات اضافه (از قبیل پانل آبدارخانه، میز و صندلی و ...)  می توانند با پیمانکاران غرف پیش ساخته مربوط به سالن محل استقرار خود بشرح زیر تماس حاصل نمایند.


تلفن

مسئول فنی

 

شرکت پیمانکار

سالن

09126855660

09126307166

آقای حجت روزبهانی

 

آقای محمد فتحی

شرکت غرفه سازان آذر رخش – آدمه

سالنهای

6، 7، 9-8، 11-10، 13-12، 15-14، 27

09190893699

 

آقای محمد علیزاده

شرکت تعاونی چند منظوره سازمان توسعه تجارت

سالنهای

5، 1-44، 2-44 (خلیج فارس)

09123437952

آقای آگاه

 

شرکت نمایشگاهی تهران

سالنهای

40-40A