درباره ما

ستاد برگزاری

نشانی : تهران - انتهاي خيابان ونك، ساختمان آئينه ونك (پلاك 110)، طبقه هفتم -  واحد707

كدپستي 54158-19919

تلفـن(بخش اداري-ثبت نام) : 36-88205735

تلفن(بخش مالي) : 88786690

فاكس : 88786689

پست الکترونيک: palarsamaneh@gmail.com