برنامه همایش ها و نشست های تخصصی جانبی همزمان با نمایشگاه

 برنامه برگزاری همایش ها و نشست های تخصصی 
جانبی
نمایشگاه ایران آگروفود 2019