24th International Exhibition of Food, Food Technology & Agriculture
 
آخرين مهلت ارائه فرم درخواست اوليه و مدارک جهت بررسي ارزي-ريالي 30 بهمن ماه مي باشد.

اطلاعیه شماره 3 

1395/11/10

مجددا" به اطلاع کلیه متقاضیان مشارکت در بخش داخلی نمایشگاه ایران آگروفود 2017 می رساند، آخرین مهلت ارائه فرم درخواست اولیه و مدارک جهت بررسی ارزی-ریالی 30 بهمن ماه می باشد و تمدید نخواهد گردید.

لازم به ذکر است که برگزارکننده در پذیرش و عدم پذیرش درخواستها اختیار تام دارد و امکان پذیرش متقاضیان با گروههای کالائی جانبی، غیر مرتبط و متفرقه بهیچ وجه وجود ندارد.